confirmaziun

Il temps da preparar silla confirmaziun cuozza dus onns.

Egl emprem onn eis ti preparand. El secund onn eis ti confirmand. La ductrina vegn dau el vitg.

Ina part ein lecziuns, l’autra part ein projects ensemen culs confirmands dad auters pleivs ella Foppa.

Encunter il fin  digl emprem onn da scola dil scalem superiur survegns ti l’invitaziun.

Sche ti has buca survegniu ina invitaziun da part agl uffeci parochial   081 925 34 26  ni scriva tier albrecht.merkel@gr-ref.ch